Physics Education Conference 2014 @ Faculty of Science, Mahidol University, Thailand

การประชุมวิชาการฟิสิกส์ศึกษา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่าย PENThai ที่ได้รับเชิญ ได้นำเสนอผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพัฒนางานทางด้านฟิสิกส์ศึกษา
ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยในอนาคต ทั้งนี้การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การประชุมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ผู้ประสานงาน: คุณวันวิสา (บู) โทร: 02-201-5763, E-mail: wanvisaboo@gmail.com