The 1st PENThai Annual Seminar


The 1st PENThai Annual Seminar

19 - 21 November 2010
at Sattaheeb, Chonburi, Thailand

จัดโดย สมาชิกกลุ่ม PENThai มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้สนับสนุนโครงการสัมมนา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
Supported by: Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP)

 

Background: ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการวิจัยการพัฒนาแนวความคิดรวบยอดและทัศนคติทางฟิสิกส์ของนักเรียน/นักศึกษาโดยชุดการเรียนการสอนแบบกระบวนการเชิงรุกธรรมดา (Active learning) และแบบเชิงรุกปฏิสัมพันธ์ (Interactive learning) ฉบับ 2 ได้ดำเนินงานผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว และมีผลงานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ชัดเจนระหว่างครู อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาร่วมกัน ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดสัมมนาเครือข่ายครู อาจารย์ฟิสิกส์ศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหางานวิจัยฟิสิกส์ศึกษาของไทย ศึกษาแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างครูอาจารย์ จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

Objectives: วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาระหว่างสถาบัน
 3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายครูอาจารย์ด้านฟิสิกส์ศึกษาที่เข้มแข็งขึ้นในประเทศไทย

Seminar: รูปแบบการสัมมนา

ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และเสวนาระดมความคิดเพื่อแก้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานวิจัย รวมทั้งวิทยากรนำเสนอเครื่องมือและวิธีการแนวใหม่ในงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา และแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต

 

Participants: ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยนักวิจัย ครู อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านฟิสิกส์ศึกษา จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถาบัน ทั่วประเทศ รวม 9 แห่ง ดังนี้  (รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน)

 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โรงเรียนวัดราชบพิตร

Seminar Schedule: กำหนดการกิจกรรม

Presentation Files: ดาวน์โหลดไฟล์งานนำเสนอ

(กำลังอยู่ระหว่างรอรวบรวม)

 

Photos: รูปภาพบรรยากาศงานสัมมนา

 
ลงทะเบียน

ขณะเดินทาง 

 
พิธีเปิดโดยประธานโครงการฯ


สุนทรียสนทนา
 
สุนทรียสนทนา
 
เสวนา งานวิจัยแต่ละสถาบัน
 
ระดมความคิด
 
สรุปการระดมความคิด

สรุป แผนผังเครือข่ายฯ
 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

Next-year host: เจ้าภาพครั้งถัดไป
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา