The 2nd PENThai Annual Seminar

2nd PENThai Annual Seminar The 2nd PENThai Annual Seminar
20 - 22 January 2012

at University of Phayao, Phayao, Thailand

 

เจ้าภาพ: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ (หัวหน้าภาคฯ) ดร.กรีฑา แก้วคง ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ และ ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ)

 

รูปแบบการสัมมนา
ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานที่สนใจของแต่ละคน และเสวนาระดมความคิดเห็นและวางแผนความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่าย

 

ผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วยครู อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจงานด้านฟิสิกส์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 7 สถาบัน ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • มหาวิทยาลัยพะเยา (UP)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (PSU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

กำหนดการกิจกรรม --> Click


บทคัดย่อ (Abstracts
)
Research in Physics Education
:
 

 1. นายจินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์ (MU)
  การพัฒนาชุดสาธิตเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องคุณสมบัติของแสงเลเซอร์
 2. ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา (MU)
  เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์
 3. นส.ธนิดา สุจริตธรรม (MU)
  การศึกษาการคงทน (Retention)ของความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ในเรื่องไฟฟ้าสถิต
 4. นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์ (MU)
  ชุดสาธิต: ขนแปรงกับทิศของแรงเสียดทาน
 5. นายภราไดย พันธุ์พานิช (MU)
  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "ฟิสิกส์สัญจร (มศว)"
 6. นายยุทธศิลป์ อร่ามศรี (MU)
  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนเรื่อง ออร์บิทัลเชิงอะตอม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส (MU)
  การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
 8. ดร.กรีฑา แก้วคง (UP)
  ชุดสาธิตการหาตำแหน่งของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบซึ่งบูรณาการรวมกับการเขียนรังสีของแสง
 9. ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ (UP)
  ความคิดของนิสิตปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
 10. ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ (UP)
  เมื่อฉันเป็นอาจารย์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี (CU)
  The International Young Physicists' Tournament (IYPT)
 12. นายสีโน แก้วเวียงสะหวัน (CMU, นศ.จากเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว)
  การสำรวจความเข้าใจของนักเรียนมัธยมเมืองสะหวันนะเขต เรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 13. นายชาญวิทย์ คำเจริญ (CMU)
  Student Understanding of Isobaric Process
 14. ดร.สุทธิดา รักกะเปา (PSU)
  ลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องแรงและการเคลื่อนที่: ผลการสำรวจโดยใช้ FMCE
 15. ดร.สุระ วุฒิพรหม (UBU)
  การใช้ Worksheet และ D4L+P เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

Research in Optics: 

 1. นายฉัตรชัย พะวงษ์ (MU)
  การผลิตและการประยุกต์ใช้งานแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นชนิดหมุนได้ โดยอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์แบบแมคเซนเดอร์
 2. นส.วรรณวิสา ทลาไธสง (MU)
  การสร้างระบบเพื่อทดลองหาค่า Numerical aperture และ Attenuation Constant ของสายไฟเบอร์ออปติก
 3. นายอัฐพล กลั่นบุศย์ (MU)
  ประสิทธิภาพไดโอดเลเซอร์ที่มีต่อชั้นเคลือบฟันในกระบวนฟอกสีฟัน
 4. นส.อัสมา อามิง (MU)
  Demonstrating optical activity using iPad

 

เจ้าภาพครั้งถัดไป

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา (ขอบคุณภาพถ่ายจาก อ.สิริกมล UP)

Dr.Kreetha welcomes the participants
Dr.Kreetha Kaewkhong welcomes all the participants at the openning.

Dr.Thiraphat Vilaithaong introduced the Thailand Center of Excellence in Physics
Dr.Thiraphat Vilaithaong gave an introduction to Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP).

PENThai participants concentrated on interesting presentationsPENThai participants concentrated on interesting presentations.

Miss Wanvisa is teaching hands-on astronomy
Miss Wanvisa is teaching hands-on astronomy using a low-cost celestial globe.

PENThai group photo at the 2nd annual seminar
PENThai group photo at the "Klai-Fa" Home-stay, Doi Mae Salong, Chiang Rai.