SCPY252 Local Science (วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น)

LS project exampleLocal ScienceLS classroom example

วิชาเลือกเสรี วทฟส ๒๕๒ "วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น" (SCPY 252: Local Science)

 

รายชื่อนักศึกษาประจำวิชา

 1. นายกฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า   ภาควิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 3
 2. น.ส.นาถประภา หน่อนิล ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
 3. นายปฐมภูมิ นิ้วยะวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 3
 4. นายสิทธิชัย ศรีคำ   ภาควิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 3
 5. นายอริยพล จิวาลักษณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
 6. น.ส.ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์ ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 7. น.ส.ชเนตตี ทิวเกตุตรง ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 8. น.ส.ธัญญภรณ์ มีแทน ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 9. น.ส.นภัทร มาลาธรรม ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 10. น.ส.นัฐรัตน์ ปัญญาสุ ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 11. น.ส.นันทิชา อินทร์เรืองศรี ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 12. นายพิพัฒน์ ไทยประดิษฐ์  ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
 13. นายเมธานนท์ สง่าชาติ ภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3

 


Old Posts:

Local Science 2556 Poster เปิดรับสมัครผู้เรียน (ภายในวันอังคารที่ ๒๑ พ.ค. ๕๖)
--> คลิกดูวิธีสมัคร
--> คลิกดูโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (หรือ ดาวน์โหลดแบบ pdf)

เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
จำนวน ๒ หน่วยกิต (บรรยาย ๑ ชม. ปฏิบัติ ๒ ชม. ศึกษาด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์)
สำหรับนักศึกษา SC ภาควิชาฟิสิกส์ ไม่เกิน ๑๒ คน และภาควิชาอื่น ไม่เกิน ๘ คน

 

แผนการศึกษา (Course Plan) (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม --> คลิก)

 


เวลาเรียน
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นจำนวน ๑๕ สัปดาห์ รวมเป็น ๔๕ ชั่วโมง

 


ผู้เรียน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล ชั้นปีที่ ๒ - ๔ จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน
แบ่งเป็น นศ.ภาควิชาฟิสิกส์ไม่เกิน ๑๒ คน และนศ.ภาควิชาอื่นๆ ไม่เกิน ๘ คน

 


ผู้สอน
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
 2. ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์
 3. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
 4. ผู้ช่วยสอน (TA)
 5. วิทยากรรับเชิญจากภายนอก


คำอธิบายรายวิชา

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะสั้น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะยาว

 


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
 2. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถฟัง คิด วิเคราะห์และสะท้อนความคิด ความรู้สึกและการเรียนรู้ได้


วิธีการเรียนการสอน

 1. อาจารย์และวิทยากรบรรยายหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน รวมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้
 2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม "โครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น"
 3. การอภิปรายกลุ่มและสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษา
 4. การทำบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกการเรียนรู้
 5. นักศึกษานำเสนอโครงงาน


วิธีการประเมิน

อาจารย์ประเมินนักศึกษา และนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในทักษะต่างๆ อาทิ

 1. การมีส่วนร่วมในวิชา ทั้งในกระบวนการทำงานกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม
 2. พฤติกรรมและความรับผิดชอบระหว่างเรียนและทำโครงงาน
 3. การเพิ่มพูนความรู้ พฤติกรรม และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
 4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เรียน 1. มีระเบียบวินัย
 2. เปิดใจรับฟัง เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
 3. มีจิตสาธารณะ
 4. อดทนและใฝ่รู้
 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกและผู้นำที่ดีได้

 


การรับสมัครผู้เรียน

นักศึกษาที่สนใจลงเรียนวิชานี้ ให้ส่งบทความสั้นๆ (Essay) ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 บรรยายว่า คิดว่าคำว่า "วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น" หมายถึงอะไร สนใจลงเรียนวิชานี้เพราะอะไร และจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชานี้อย่างไรได้บ้าง (อย่าลืมระบุชื่อ-นามสกุล ภาควิชา รหัสประจำตัว และชั้นปี ที่หัวกระดาษด้วย)

ให้ส่งบทความเป็น MS Word Document ทางอีเมลไปยัง narumon.ema@mahidol.ac.th ใช้ชื่อไฟล์ว่า "LS_Essay_Name.doc" โดยที่ "Name" หมายถึงชื่อจริงของผู้ส่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น "LS_Essay_Narumon.doc" สำหรับบทความของผู้สมัครชื่อ Narumon เป็นต้น

ส่งบทความ ภายในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เรียน ภายในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์นี้

 

การทดลองเรียนก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นการเขียนบทความ ให้มาทดลองเรียนในคาบแรกของภาคเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้หรือไม่ (ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา)