SCPY 252: Local Science 2014

Local Science

วิชาเลือกเสรี: วทฟส ๒๕๒ "วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2557
Free Elective Subject: SCPY 252 "Local Science", Academic Year 2014
จำนวน 2 หน่วยกิต (1-2-3)

รายชื่อผู้เรียน

 1. นายรฐพล อยู่ยืด
 2. นายณัฐกฤต กฤตมโนรถ
 3. น.ส.พันธ์วิรา จงธนพิศุทธิ์
 4. น.ส.ขวัญใจ โลหิตสกุล
 5. นายสุกฤษฎิ์ นาคพนม
 6. นายจิรกิตติ์ ไทรทอง
 7. น.ส.ฉัตรทิพย์ เอกสิทธิพงษ์
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ขอใหนักศึกษาทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องเรียน P-503 ตึกฟิสิกส์ ชั้น 5 เวลา 9.00 น. เพื่อทดลองเรียนคาบแรก :-) ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
 
----------------- Old Posts ------------------------------------------------

 

แผนการศึกษา (Course Plan)  (ดาวน์โหลดเอกสารแบบ pdf)

เวลาเรียน: สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นจำนวน 15 สัปดาห์ รวมเป็น 45 ชั่วโมง

ผู้เรียน:  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวนไม่เกิน 20 คน 
แบ่งเป็น นศ.ภาควิชาฟิสิกส์ไม่เกิน 13 คน และนศ.ภาควิชาอื่นๆ ไม่เกิน 7 คน

ผู้สอน:  ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์
 2. ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์ าควิชาฟิสิกส์
 3. ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์
 4. วิทยากรรับเชิญจากภายนอก

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะสั้น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะยาว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
 2. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถฟัง คิด วิเคราะห์และสะท้อนความคิด ความรู้สึกและการเรียนรู้ได้

วิธีการเรียนการสอน

 1. อาจารย์และวิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitate) ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ
 2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม "โครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น"
 3. การอภิปรายกลุ่มและสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษา
 4. การทำบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกการเรียนรู้
 5. นักศึกษานำเสนอโครงงาน

วิธีการประเมิน
อาจารย์ประเมินนักศึกษา และนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในทักษะต่างๆ อาทิ

 1. การมีส่วนร่วมในวิชา ทั้งในกระบวนการทำงานกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม
 2. พฤติกรรมและความรับผิดชอบระหว่างเรียนและทำโครงงาน
 3. การเพิ่มพูนความรู้ พฤติกรรม และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
 4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ระดับปริญญาตรี ม.มหิดล (โควตานศ.ภาควิชาฟิสิกส์ 13 คน)
 2. มีระเบียบวินัย
 3. เปิดใจรับฟัง เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. มีจิตสาธารณะ
 5. อดทนและใฝ่รู้
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกและผู้นำที่ดีได้

การรับสมัครผู้เรียน
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจลงเรียนวิชานี้ ให้ส่งบทความสั้นๆ (Essay) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 ที่ประกอบด้วย
1. บรรยายถึงตนเอง
2. ทำไมถึงสนใจลงเรียนวิชานี้ และจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชานี้อย่างไรได้บ้าง

สมัครภายในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. !!
(ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เรียน ภายในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์นี้
เริ่มเรียน วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ห้อง P-503 ภาควิชาฟิสิกส์ 

 

การทดลองเรียนก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นการเขียนบทความ ให้มาทดลองเรียนในคาบแรกของภาคเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้หรือไม่ (ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ได้้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558)