SCPY 252: Local Science 2015

สำหรับ Local Science 2016 รอติดตามรายละเอียดต่อไป เร็วๆ นี้

 

Local Science

วิชาเลือกเสรี: วทฟส ๒๕๒ "วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น" จำนวน 2 หน่วยกิต (1-2-3)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 

รายชื่อผู้เรียน

 1. นายคฤพล พลอยแสง (ชาร์ป) ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวณัฐกานต์ บุรณะพงษ์ (นัท) ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
 3. นายณัฐพล ศรีพธูราษฎร์ (ณัฐ) ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
 4. นางสาวอลิสา แสงโสนะชัย (ออย) ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
 5. นายสิทธิโชค เกษมทวีโชค (โชค) ภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4
 6. นายพิพัฒน์ ไชยเดช (เพชร) ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

แผนการสอน (คลิกที่รูป)

  

แผนการศึกษา (Course Plan) 

เวลาเรียน: ทุกวันพุธเช้า สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นจำนวน 15 สัปดาห์ รวมเป็น 45 ชั่วโมง

ผู้เรียน:  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 - 4 ทุกหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 20 คน 
แบ่งเป็น นศ.ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 10 คน และนศ.หลักสูตรอื่นๆ ไม่เกิน 10 คน

ผู้สอน:  ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์
 2. ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์ าควิชาฟิสิกส์
 3. ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 4. วิทยากรรับเชิญจากภายนอก

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะสั้น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะยาว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้คนรอบตัว รวมถึงตนเอง โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
 2. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถฟัง คิด วิเคราะห์และสะท้อนความคิด ความรู้สึกและการเรียนรู้ได้

วิธีการเรียนการสอน

 1. อาจารย์และวิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitate) ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ
 2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม "โครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น"
 3. การอภิปรายกลุ่มและสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษา
 4. การทำบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกการเรียนรู้
 5. นักศึกษาทำและนำเสนอโครงงานที่เลือกเอง ออกแบบเองและลงมือทำเอง

วิธีการประเมิน
อาจารย์ประเมินนักศึกษา และนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในทักษะต่างๆ อาทิ

 1. การมีส่วนร่วมในวิชา ทั้งในกระบวนการทำงานกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม
 2. พฤติกรรมและความรับผิดชอบระหว่างเรียนและทำโครงงาน
 3. การเพิ่มพูนความรู้ พฤติกรรม และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
 4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระดับปริญญาตรี ม.มหิดล (โควตานศ.ภาควิชาฟิสิกส์ 10 คน)
 2. มีระเบียบวินัย
 3. เปิดใจรับฟัง เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. มีจิตสาธารณะ
 5. อดทนและใฝ่รู้
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกและผู้นำที่ดีได้


การรับสมัครผู้เรียน


นักศึกษาที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจลงเรียนวิชานี้ ต้องส่งบทความสั้นๆ (Essay) ในหัวข้อที่กำหนดให้ในแบบฟอร์ม ความยาว
ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษขนาด A4 Z (ขณะนี้ปิดรับสมัครผู้เรียนแล้ว) 
เริ่มเรียน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภาควิชาฟิสิกส์ 


(อย่าเพิ่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์ จนกว่าจะได้มาลองเรียนในครั้งแรก)

 

การทดลองเรียนก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นการเขียนบทความ สามารถมาทดลองเรียนในคาบแรกของภาคเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้หรือไม่ (ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ได้้ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา)