Local Science 2016 (SCPY252)

Local Science

วิชาเลือกเสรี: วทฟส ๒๕๒ "วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น" 
จำนวน 2 หน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้เรียน 

 1. น.ส. กันต์กนิษฐ์ คงกลัด (ฟิสิกส์ ปี 4)
 2. นาย ภาณุพงศ์ รินทรักษ์ (ฟิสิกส์ ปี 4)
 3. นาย ธนวัตน์ หลัน (คณิตศาสตร์ ปี 4)
 4. น.ส. ณัฐสิมา ศักดา (ฟิสิกส์ ปี 4)
 5. น.ส. กิตติยา ศักดาเพชรศิริ (เคมี ปี 4)
 6. นาย ธนาธิเบศร์ หลีล้วน (ชีววิทยา ปี 4)
 7. น.ส. ฉัตรามาศ โขมพัตร (คณิตศาสตร์ ปี 4)
 8. น.ส. สาลีทิพย์ เกษมสุขไพศาล (ฟิสิกส์ ปี 4)
 9. นาย ธนบัตร อ้วนถาวร (คณิตศาสตร์ ปี 4)
 10. นาย สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส (ชีววิทยา ปี 3)
 11. น.ส. ศศิประภา เสมศรี (เคมี ปี 4)
 12. นาย วิศิฐ สอนเครือ (ฟิสิกส์ ปี 4)
 13. นาย ปวริศ ศิริพยัคฆ์ (ฟิสิกส์ ปี 4)
 14. นาย กิตติธัช อนันตกาล (ฟิสิกส์ ปี 4)

ร่างตารางสอน (ดาวน์โหลดแบบ pdf)

แผนการศึกษา (Course Plan) 

เวลาเรียน: ทุกวันพุธเช้า สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (บางครั้งเรียนทั้งวัน และบางครั้งเรียนนอกสถานที่) เป็นจำนวน 15 สัปดาห์ รวมเป็น 45 ชั่วโมง

ผู้เรียน:  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 - 4 ทุกหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 20 คน 
แบ่งเป็น นศ.ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 10 คน และนศ.หลักสูตรอื่นๆ ไม่เกิน 10 คน

ผู้สอน:  ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์
 2. ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์ าควิชาฟิสิกส์
 3. ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาฟิสิกส์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 4. วิทยากรรับเชิญจากภายนอก

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะสั้น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะยาว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้คนรอบตัว รวมถึงตนเอง โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
 2. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถฟัง คิด วิเคราะห์และสะท้อนความคิด ความรู้สึกและการเรียนรู้ได้

วิธีการเรียนการสอน

 1. อาจารย์และวิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitate) ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ
 2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม "โครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น"
 3. การอภิปรายกลุ่มและสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษา
 4. การทำบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกการเรียนรู้
 5. นักศึกษาทำและนำเสนอโครงงานที่เลือกเอง ออกแบบเองและลงมือทำเอง

วิธีการประเมิน
อาจารย์ประเมินนักศึกษา และนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในทักษะต่างๆ อาทิ

 1. การมีส่วนร่วมในวิชา ทั้งในกระบวนการทำงานกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม
 2. พฤติกรรมและความรับผิดชอบระหว่างเรียนและทำโครงงาน
 3. การเพิ่มพูนความรู้ พฤติกรรม และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
 4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระดับปริญญาตรี ม.มหิดล (โควตานศ.ภาควิชาฟิสิกส์ 10 คน)
 2. มีระเบียบวินัย
 3. เปิดใจรับฟัง เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. มีจิตสาธารณะ
 5. อดทนและใฝ่รู้
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกและผู้นำที่ดีได้


การรับสมัครผู้เรียน

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจลงเรียนวิชานี้
ให้คลิกเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม 
ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
เริ่มเรียน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ภาควิชาฟิสิกส์ 

(อย่าเพิ่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์ จนกว่าจะได้มาลองเรียนในครั้งแรก)

 

การทดลองเรียนก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงภายในเวลาที่กำหนด สามารถมาทดลองเรียนในคาบแรกของภาคเรียน หลังจากนั้นสามารถตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้หรือไม่ (ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ได้ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา)

 

สอบถามเพิ่มเติม
E-mails: narumon.ema@mahidol.ac.th, kwan.ara@mahidol.ac.th